Thumbnail

Ngành Cơ sở hạ tầng ở Hoa Kỳ - Xu hướng, Khả năng cạnh tranh trong Ngành & Dự báo đến năm 2022

Looking to buy the report?

Cơ sở hạ tầng là động lực quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế của bất kỳ khu vực nào. Điện, đường, hệ thống nước, tiện ích công cộng, sân bay, đường sắt và viễn thông là những dịch vụ thiết yếu thúc đẩy hoạt động kinh tế, bằng cách phân luồng thương mại và di chuyển. 

Tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng ở các nước đang phát triển sẽ giúp thúc đẩy cơ sở hạ tầng trong các lĩnh vực như giao thông và năng lượng. Kinh tế thịnh vượng sẽ chuyển nguồn tài chính đến các lĩnh vực sản xuất và vận tải, nơi chủ yếu cung cấp và phân phối nguyên liệu thô để sản xuất hàng tiêu dùng.

Tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng có tác động cấp số nhân lên tăng trưởng kinh tế nói chung, vì nó đòi hỏi tăng trưởng công nghiệp và sản xuất. Đến lượt nó, điều này thúc đẩy nhu cầu tập thể, bằng cách cải thiện điều kiện sống.

Theo nghiên cứu, chi tiêu cho cơ sở hạ tầng hiện tại ở cấp độ toàn cầu là 4,3 nghìn tỷ USD. 

 

Việc kết nối các nhà đầu tư tổ chức (ngân hàng, ngân hàng phát triển, công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí, quỹ phòng hộ, REITs, tài trợ, quỹ tương hỗ và một số tổ chức khác) được chú trọng rất nhiều với các dự án cần vốn của nhà đầu tư, cũng như tạo vai trò mở rộng đối với quan hệ đối tác công tư. Tuy nhiên, phần lớn cơ sở hạ tầng rất có thể sẽ tiếp tục được tài trợ bởi khu vực công và doanh nghiệp.

Các đổi mới công nghệ đang thay đổi bản chất của đầu tư cơ sở hạ tầng, cũng như tính nhanh chóng và hiệu quả của các khoản đầu tư.

Sự phát triển cơ sở hạ tầng ở Hoa Kỳ được thúc đẩy bởi các yếu tố xã hội, kinh tế và môi trường nhất định, được gọi là môi trường thuận lợi.

Yếu tố xã hội

 • Social sustainability of infrastructure investments
 • Public ethics and transparency
 • Collaboration between the public, private, and civil society sectors
 • Society’s willingness to pay for infrastructure services
 • Track record of infrastructure investment

Economic Factors

 • National vision for infrastructure projects
 • Macroeconomic attractiveness
 • Stable legal and regulatory framework
 • Sustainable financing of infrastructure projects
 • Risk mitigation instruments
 • Capacity for infrastructure project creation, execution, and management

Environmental Factors

 • Environmental regulations and permitting process
 • Environmental impact mitigation opportunities
 • Magnitude of environmental activities

Source: World Economic Forum, PWC

Trong báo cáo của chúng tôi về lĩnh vực cơ sở hạ tầng ở Hoa Kỳ, năm lĩnh vực cơ sở hạ tầng chính đã được xác định - cơ sở hạ tầng xã hội, giao thông, khai thác, tiện ích và sản xuất. Mỗi lĩnh vực trong số năm lĩnh vực này đã được phân đoạn thêm.

Để biết các phân phối chính của báo cáo của chúng tôi, hãy tham khảo mục lục.

1. Executive Summary

2. Research Methodology

3. Infrastructure Sector in USA- Industry Outlook

                3.1 Economic Indicators Affecting the Market

                                3.1.1 GDP, Fiscal Policy, Monetary Policy and Economic Activity

                                3.1.2 Inflation

                                3.1.3 Interest Rates

                                3.1.4 Exchange Rates

                                3.1.5 Consumer Confidence

                                3.1.6 Infrastructure Spending

                                3.1.7 Development Indices Ranking

4. Regulatory Environment, Compliance Processes, EHS Trends and Key Policy Initiatives for the Infrastructure Sector in USA

5. Infrastructure Sector in USA- Market Dynamics

                5.1 Drivers

                5.2 Restraints

                5.3 Opportunities

                5.4 Challenges

                5.5 Technological Innovations

                5.6 Porter's Five Force Analysis

6. Infrastructure Sector in USA- Industry Value Chain Analysis (Raw Materials, Transportation, Equipment and Others)

7. Infrastructure Sector in USA- Market Data Analysis

                7.1 By Infrastructure Segment

                                7.1.1 Social Infrastructure

                                                7.1.1.1 Sector Spending (USD million)

                                                                7.1.1.1.1 Schools

                                                                7.1.1.1.2 Hospitals

                                                                7.1.1.1.3 Defence

                                                                7.1.1.1.4 Others

                                                7.1.1.2 Overview of Infrastructure Projects (Existing, Ongoing & Proposed)

                                                7.1.1.3 Market Trends

                                7.1.2 Transportation Infrastructure

                                                7.1.2.1 Sector Spending (USD million)

                                                                7.1.2.1.1 Railways

                                                                7.1.2.1.2 Roadways

                                                                7.1.2.1.3 Airports

                                                                7.1.2.1.4 Ports

                                                                7.1.2.1.5 Waterways

                                                7.1.2.2 Overview of Infrastructure Projects (Existing, Ongoing & Proposed)

                                                7.1.2.3 Market Trends

                                7.1.3 Extraction Infrastructure

                                                7.1.3.1 Sector Spending (USD million)

                                                                7.1.3.1.1 Oil and Gas

                                                                7.1.3.1.2 Other Extraction (Minerals, Metals, Coal)

                                                7.1.3.2 Overview of Infrastructure Projects (Existing, Ongoing & Proposed)

                                                7.1.3.3 Market Trends

                                7.1.4 Utilities Infrastructure

                                                7.1.4.1 Sector Spending (USD million)

                                                                7.1.4.1.1 Power Generation

                                                                7.1.4.1.2 Electricity Transmission & Distribution

                                                                7.1.4.1.3 Water

                                                                7.1.4.1.4 Gas

                                                                7.1.4.1.5 Telecoms

                                                7.1.4.2 Sector Spending- Rural Vs Urban

                                                7.1.4.3 Overview of Infrastructure Projects (Existing, Ongoing & Proposed)

                                                7.1.4.4 Market Trends

                                7.1.5 Manufacturing Infrastructure

                                                7.1.5.1 Sector Spending (USD million)

                                                                7.1.5.1.1 Metal and Ore Production

                                                                7.1.5.1.2 Petroleum Refining

                                                                7.1.5.1.3 Chemical Manufacturing

                                                                7.1.5.1.4 Industrial Parks and Clusters

                                                                7.1.5.1.5 Others

                                                7.1.5.2 Overview of Infrastructure Projects (Existing, Ongoing & Proposed)

                                                7.1.5.3 Market Trends

8. Infrastructure Sector in USA- Investment Analysis

                8.1 Direct Investment (Public, Private and PPP)

                8.2 Indirect Investment (INVITs, IOCs, Others)

                8.3 EPC, BOT, Others - Infrastructure Project Financing Models and Market Trends

9. Infrastructure Sector in USA- Competitive Landscape

                9.1 Market Share Analysis

                9.2 Key Player Profiles

                                9.2.1 Player Portfolio (Area and Features Developed; Completed, Ongoing & Future Projects)

                                9.2.2 Infrastructure Sectors Covered

                                9.2.3 Technological Advances

                                9.2.4 Services offered

                                9.2.5 Financial Performance and Financial Health Metrics

                                9.2.6 Business Combinations(M&A) and Private Equity Transactions

                                9.2.7 Capital Market Activity-Total Overview

10. Sources

11. Disclaimer

Abbreviations                                                   

GDP     Gross Domestic Product                              

PPP     Public Private Partnership                           

INVIT    Infrastructure Investment Trust               

IOC      Infrastucture Operating Company           

EPC     Engineering, Procurement and Construction

BOT     Build Operate and Transfer                        

M&A     Mergers and Acquistions                             

EHS     Environment, Health and Safety 

Looking to buy the report?

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Looking to customize report?

Email

Message

By submitting, you confirm that you agree to our privacy policy