سوق نظام الري بالرش - مقسم حسب نمط الرش ونوع المحاصيل والنوع والتنقل والتطبيق والجغرافيا- النمو والاتجاهات والتنبؤ (2020-2025)

Looking to buy the report?

1. Introduction                                 

                1.1 Market Definition                     

                1.2 Key Findings of the Study                   

2. Research Scope & Methodology                                          

                2.1 Study Deliverables                  

                2.2 Study Assumptions               

                2.3 Research Methodology                         

                2.4 Research Phases                     

3. Market Dynamics                                       

                3.1 Drivers                         

                                3.1.1 Innovations and Technological Advancements      

                                3.1.2 Ability to Overcome Geographical Constraints        

                                3.1.3 Government Promoting Water Saving Technologies            

                3.2 Restraints                   

                                3.2.1 Inability to Change the Cropping Pattern& Drift Problems  

                                3.2.2 Cost Associated With Installation and Maintenance             

                3.3 Porter’s Five Forces Analysis                             

                                3.3.1 Bargaining Powers of Buyers          

                                3.3.2 Bargaining Powers of Suppliers     

                                3.3.3 Threat of New Entrants     

                                3.3.4 Threat from Substitute products  

                                3.3.5 Competition Rivalry            

4. Market Segmentation                                               

                4.1 By Spray Pattern                      

                                4.1.1 Rotating Head       

                                4.1.2 Perforated Pipe     

                4.2 By Mobility                  

                                4.2.1 Portble System     

                                4.2.2 Permanent system              

                4.3 By Crop Type                             

                                4.3.1 Cereals     

                                4.3.2 Oilseeds &Pulses  

                                4.3.3 Fruits  & Vegetables            

                                4.3.4 Others      

                4.4 By Application                           

                                4.4.1 Agriculture             

                                4.4.2 Lawns       

                                4.4.3 Public Parks           

                                4.4.4 Sports Grounds    

                                4.4.5 Others      

                4.5 By Type                        

                                4.5.1 Central Pivot          

                                4.5.2 Lateral Move          

                                4.5.3 Solid Set  

                                4.5.4 Others      

                4.6 By Geography                           

                                4.6.1 North America      

                                                4.6.1.1 US

                                                4.6.1.2 Mexico

                                                4.6.1.3 Canada

                                                4.6.1.4 Rest of North America

                                4.6.2 Asia-Pacific             

                                                4.6.2.1 China

                                                4.6.2.2 South Korea

                                                4.6.2.3 India

                                                4.6.2.4 Japan

                                                4.6.2.5 Australia

                                                4.6.2.6 Rest of Asia-Pacific

                                4.6.3 South America      

                                                4.6.3.1 Brazil

                                                4.6.3.2 Argentina

                                                4.6.3.3 Rest of South America

                                4.6.4 Europe     

                                                4.6.4.1 Germany

                                                4.6.4.2 UK

                                                4.6.4.3 Netherlands

                                                4.6.4.4 France

                                                4.6.4.5 Italy

                                                4.6.4.6 Rest of Europe

                                4.6.5 Rest of the World 

                                                4.6.5.1 South Africa

                                                4.6.5.2 Others

5. Competitive Landscape                                           

                5.1 Most Adopted Strategies                     

                5.2 Most Active Companies                        

                5.3 Market Share Analysis                           

6. Company Profiles                                       

                6.1 Access Irrigation Ltd.                             

                6.2 Antelco Pty. Ltd.                       

                6.3 Elgo Irrigation Ltd.                  

                6.4 EPC Industries Limited                          

                6.5 Ewing Irrigation Products Inc.                            

                6.6 Hunter Industries Inc.                           

                6.7 Irritec S.P.A.               

                6.8 Jain Irrigation Systems Ltd.                

                6.9 Life Irrigation                             

                6.10 Lindsay Corporation                            

                6.11 Nelson Irrigation Corporation                          

                6.12 Netafim Limited                     

                6.13 Olson Irrigation Systems                   

                6.14 Orbit Irrigation products Inc.                           

                6.15 Rain Bird Corporation                          

                6.16 Rivulis Irrigation Ltd.                           

                6.17 The Toro Company                              

                6.18 Valmont Industries Inc.                      

7. Future Outlook of the Market                                

8. Appendix

Looking to buy the report?

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Looking to customize report?

Email

Message

By submitting, you confirm that you agree to our privacy policy